best website creator app

Advokátní kancelář

JUDr. Vladimír Špaček


Pracuji jako samostatný advokát a mám zavedenou advokátní kancelář v Náchodě.
Poskytuji komplexní právní služby v plném rozsahu, se znalostí místního právního i společenského prostředí. Nabízím klientům profesionální odbornost. Při poskytování právní pomoci respektuji v maximální možné míře individuální potřeby klienta.
Právní služby poskytuji formou konzultací, sepisováním smluv a jiných dokumentů a jejich připomínkováním, zastupováním při obchodních jednáních s partnery klienta a v řízení před soudy, správními a státními orgány.
V případě vzniku sporu preferuji se souhlasem klienta mimosoudní vyřešení sporné věci, pokud je to s ohledem na okolnosti dané věci možné. Kladu důraz na předcházení možným problémům mých klientů a na efektivitu při poskytování právní pomoci. Pokud se nepodaří nalézt smírné řešení, zastupuji klienty v soudních, správních a rozhodčích řízeních. Po vydání pravomocného soudního rozhodnutí či rozhodčího nálezu zajišťuji výkon příslušných rozhodnutí prostřednictvím exekutorů nebo soudů.
Pokud máte zájem získat alespoň základní informace o rozsahu poskytované právní pomoci, pokračujte prosím v prohlížení. Uváděný výčet služeb rozhodně není úplný. 

Profesní dráha
1972 - 1977 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1977 - 1981 koncipient v Advokátní poradně v Náchodě
1981 složení advokátních zkoušek
1981 - 1990 advokát v Advokátní poradně v Náchodě
1.7.1990 založení vlastní advokátní kanceláře v Náchodě

Poskytované právní služby

  • Občanské právo

- komplexní právní služby ve všech oblastech občanského práva - ochrana vlastnického práva, spory vyplývající z nájemních vztahů, úprava tzv. sousedských vztahů, úprava právních poměrů při spoluvlastnictví, problematika náhrady škody a bezdůvodného obohacení a další;

- sepisování smluv - nákup a prodej nemovitostí (staveb, bytů, pozemků), nákup a prodej movitých věcí, nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce, zástavní práva, věcná břemena, vypořádání společného jmění manželů a další

- sepisování žalob a vyjádření

- zastupování při mimosoudních jednáních i před soudy všech stupňů při uplatňování nároků, vymáhání pohledávek apod.

- dědické právo - pomoc při sepisu závětí, listin o vydědění a dohod dědiců, zastupování v řízení o dědictví


  • Obchodní právo

- zpracování návrhů obchodních smluv (smluv kupních, o dílo, o obchodním zastoupení apod.) a právní posouzení návrhů obchodních smluv vypracovaných protistranami, s důrazem na právní zajištění realizace závazků druhou stranou

- posouzení výhodnosti obchodních smluv a právních rizik z nich plynoucích

- právní pomoc při zajištění, změnách a zániku obchodních smluv, jakož i při řešení sporů ze smluvních vztahů před soudy všech stupňů a při jednáních mimosoudních

- komplexní právní posouzení obchodních transakcí a řešení sporných situací

- komplexní posuzování právních záležitostí podnikatelských subjektů (postavení a fungování podnikatelů, orgánů obchodních společností a vedoucích pracovníků, právní vztahy k nemovitostem, pracovněprávní vztahy apod.)

- právní posouzení vnitřních předpisů podnikatelských subjektů a zajištění jejich souladu s platnou právní úpravou (stanov, společenských smluv, zakladatelských listin, vnitřních předpisů apod.)

- právní poradenství při převodech obchodních podílů

- zastupování při mimosoudních jednáních i před soudy všech stupňů při uplatňování nároků, vymáhání pohledávek apod.


  • Rodinné právo

- sepisy žalob a zastupování ve všech věcech upravených zákonem o rodině před soudy (rozvodové řízení, řízení ve věcech péče o děti apod.)

- zastupování v řízeních o výkon rozhodnutí, včetně vymáhání dlužného výživného

- poradenství ve věci úpravy majetkových poměrů před uzavřením manželství a za jeho trvání a ve věci vypořádání majetku v souvislosti s rozvodem manželství a sepisování dohod v těchto věcech


  • Pracovní právo 

- konzultační činnost pro zaměstnavatele i zaměstnance

- sepisování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti

- sepisování manažerských smluv

- sepisování dohod o hmotné odpovědnosti

- zpracování interních pracovněprávních dokumentů pro zaměstnavatele (pracovní řády, prémiové řády apod.)

- zastupování zaměstnavatelů a zaměstnanců v pracovněprávních sporech jak před soudy všech stupňů, tak i při jednáních mimosoudních

- poradenství v souvislosti s pracovněprávními úkony zaměstnavatele (jmenování a odvolávání vedoucích zaměstnanců, rozvázání pracovního poměru apod.)

- poradenství v oblasti odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích a dohod o hmotné odpovědnosti


  • Správní právo  

- zastupování ve správních řízeních, vč. zastupování v přestupkovém řízení

- vypracování veškerých podání ke správním orgánům, včetně opravných prostředků (odvolání, stížností, odporů nebo rozkladů)

- zastupování před správními soudy proti rozhodnutím orgánů státní správy a orgánů obcí a krajů


  • Trestní právo 

- obhajoba v přípravném řízení (účast při vyšetřovacích úkonech) 

- obhajoba v řízení před soudem 

- zastupování poškozených v trestním řízení

- obhajoba v řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích


  • Náhrada škody 

- komplexní právní služby ve věcech náhrady škody majetkové i nemajetkové, včetně zastupování před soudy všech stupňů a při jednáních mimosoudních

- poradenství v oblasti právního zajištění prevence škod a minimalizace odpovědnosti za škodu

- poradenství v oblasti ochrany před nepříznivými následky škodních událostí a odpovědnosti za způsobenou škodu

Odměna

Ujednání o ceně je zásadně individuální záležitostí. Odměna zohledňuje právní a časovou náročnost poskytované služby.
Výše odměny za právní službu je určována většinou dohodou (smluvní odměna) s klientem.
Je-li dohodnuta odměna podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek, náleží dohodnutá sazba časové odměny za každou započatou časovou jednotku – to je vhodné např. v případě jednorázových konzultací, nebo pro počáteční období spolupráce.
Odměnu lze sjednat paušální částkou, tedy dohodnutou pevnou částkou za určité časové období (např. měsíc) – to je vhodné pro klienty, kteří potřebují právní servis ve větším rozsahu a v dlouhodobějším časovém horizontu.
Odměna může být také sjednána pevnou částkou – za vyřízení určité záležitosti. Tak tomu je zpravidla v případě sepsání smluv.
Není-li odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.
Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky). 

Informace pro klienty spotřebitele
Klient, který je spotřebitelem, je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn se v případě sporu s advokátem obrátit na Českou advokátní komoru, která byla uvedeným zákonem pověřena k mimosoudnímu řešení sporů ze smluv o poskytování právních služeb.

Sídlo: 

Tyršova 64                     
547 01  Náchod                     


Kontakty

email: advokat(zavináč)spacek.cz

telefon:
+ 420 774 344 456
+ 420 491 421 319

užitečné odkazy

justice.cz 
Nahlížení do katastru 
Česká advokátní komora 

Fakturační údaje

JUDr. Vladimír Špaček
Tyršova 64
547 01  Náchod
IČ: 66202388
ev. č. ČAK: 00632