Pracuji jako samostatný advokát a mám zavedenou advokátní kancelář v Náchodě.

Poskytuji komplexní právní služby v plném rozsahu, se znalostí místního právního i společenského prostředí. Nabízím klientům profesionální odbornost. Při poskytování právní pomoci respektuji v maximální možné míře individuální potřeby klienta.

Právní služby poskytuji formou konzultací, sepisováním smluv a jiných dokumentů a jejich připomínkováním, zastupováním při obchodních jednáních s partnery klienta a v řízení před soudy, správními a státními orgány.

V případě vzniku sporu preferuji se souhlasem klienta mimosoudní vyřešení sporné věci, pokud je to s ohledem na okolnosti dané věci možné. Kladu důraz na předcházení možným problémům mých klientů a na efektivitu při poskytování právní pomoci. Pokud se nepodaří nalézt smírné řešení, zastupuji klienty v soudních, správních a rozhodčích řízeních. Po vydání pravomocného soudního rozhodnutí či rozhodčího nálezu zajišťuji výkon příslušných rozhodnutí prostřednictvím exekutorů nebo soudů.

Při poskytování právních služeb se důsledně řídím všemi povinnostmi, jež vyplývají ze stavovských předpisů vztahujících se k výkonu povolání advokáta v České republice, které jsou vydány Českou advokátní komorou, jakož i Chartou základních principů evropské advokacie a Etickým kodexem advokátů Evropské unie, které vydala Rada Evropských advokátních komor (CCBE). Místem pro mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a klientem-spotřebitelem je Česká advokátní komora.

Pokud máte zájem získat alespoň základní informace o rozsahu poskytované právní pomoci, pokračujte prosím v prohlížení. Uváděný výčet služeb rozhodně není úplný.