Pracuji jako samostatný advokát a mám zavedenou advokátní kancelář v Náchodě.

Poskytuji komplexní právní služby v plném rozsahu, se znalostí místního právního i společenského prostředí. Nabízím klientům profesionální odbornost. Při poskytování právní pomoci respektuji v maximální možné míře individuální potřeby klienta.

Právní služby poskytuji formou konzultací, sepisováním smluv a jiných dokumentů a jejich připomínkováním, zastupováním při obchodních jednáních s partnery klienta a v řízení před soudy, správními a státními orgány.

V případě vzniku sporu preferuji se souhlasem klienta mimosoudní vyřešení sporné věci, pokud je to s ohledem na okolnosti dané věci možné. Kladu důraz na předcházení možným problémům mých klientů a na efektivitu při poskytování právní pomoci. Pokud se nepodaří nalézt smírné řešení, zastupuji klienty v soudních, správních a rozhodčích řízeních. Po vydání pravomocného soudního rozhodnutí či rozhodčího nálezu zajišťuji výkon příslušných rozhodnutí prostřednictvím exekutorů nebo soudů.

Pokud máte zájem získat alespoň základní informace o rozsahu poskytované právní pomoci, pokračujte prosím v prohlížení. Uváděný výčet služeb rozhodně není úplný.